Skip to content Skip to footer

Като част от календара на Европейския морски ден, на 20.05.2021 г. в експозиционен център „Флора“ се проведе еднодневен семинар на тема „Бъдещето на морето“, организиран от Фондация „Виа Понтика“ с подкрепата на Община Бургас.

Форумът предостави възможност да се включат в една интересна дискусия учени, експерти и местни ръководители с цел начертаване на бъдещите хоризонти за действия по опазване и съхраняване богатствата на Черно море и най-вече опазването му от замърсяване с твърди морски отпадъци. Темите, обсъдени на предишното издание на форума, проведено през 2018 г., дадоха повод за проактивно участие на всички заинтересовани страни в сегашното издание, с цел обмен на информация и предложения за бъдещи дейности.

Приветствия и откриване на семинара направиха председателят на Общинския съвет на град Бургас проф. д-р Севдалина Турманова, ръководител на Регионалния академичен център на БАН и Весна Балтина, заместник-кмет по стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към проблемите на климата в Община Бургас.

„Този морски ден и отбелязването му има за цел да повиши осведомеността на обществото за значението на морето и морската индустрия. Нашето Черно море безспорно е много важен ресурс, но и чувствителна екосистема. То е част от нашата култура, част от перспективите ни за развитие на устойчив туризъм, морски дейности и рибарство. Много е важно политиките по опазването му да са общи. Усилията ни трябва да са добре планирани, насочени към изграждане на екологична инфраструктура и сформирането на една култура, която да бъде припозната от черноморските общини.“, каза по време на семинара заместник-кмет Балтина.

Проф. д-р Севдалина Турманова, председател на Общински съвет Бургас, ръководител на Регионалния академичен център на БАН и преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ докладва проекта  „Повишаване  знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане на син растеж“, целящ създаване на научна база данни за видовете плаващи отпадъци в морските води и по морското дъно в зони с повишен антропогенен натиск, разработване на класификация и оценката им, което ще допринесе за подобряване на знанията за морската среда, повишаване на ангажираността и отговорността за опазването на морската околна среда, подобряване състоянието на морската околна среда с въвеждане на мерки за намаляване на отпадъците в морето и възможност за устойчиво управление и развитие на природните ресурси в Бургаския залив.

Проф. д-р Маруся Любчева  от Сдружение “Черноморски институт”, гр. Бургас,  разгледа темата „Синьо измерение на Зелената сделка в България“, като  подчерта, че Синята икономика е неразделна част от Зелената сделка на ЕС. В допълнение добави, че новият подход към Синята икономика включва подкрепа за крайбрежните общности и Европейска стратегия за декарбонизация. Новият подход към устойчива синя икономика ще допълни останалите компоненти на Европейската зелена сделка.

Мая Русева, директор на дирекция „Стратегическо планиране“, Община Бургас представи проекта „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП) на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Основна цел на проекта е да се подобри екологичният статус на морските води в Бургаския залив и да се повиши обществената информираност, самосъзнание и отговорност на гражданите за намаляване и предотвратяване на морските отпадъци.

Представяне на проект „Трансграничните региони сътрудничат за син растеж“ (BLUE GROWTH COLLABs), финансиран по Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 г. направи доц. д-р Светлана Желева, зам. ректор по научноизследователската дейност, Университет “Проф. Асен Златаров” гр. Бургас. За изпълнението на проекта Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас си партнира с Тракийски университет – Одрин за създаване на изследователски центрове за син растеж в трансграничния регион, с инициативи за сътрудничество на научноизследователски институции в областта на опазването на околната среда, намаляване на замърсяването, устойчиво управление на водните екосистеми и ефективно използване на морските и водни ресурси.

Следобедният панел на семинара бе открит с доклад на тема „Национални политики за управление на отпадъците“, изнесен от  Детелина Иванова, директор “Регионална инспекция по околната среда и водите” гр. Бургас. В него бяха включени анализ и оценка на законодателството, програмни документи и политики в сектор „Управление на отпадъци”.

В дискусията се включиха и други учени и експерти, които представиха интересни и ценни данни и резултати от проучвания на Черно море, като всички материали от събитието ще бъдат достъпни съвсем скоро на страницата на проекта www.redmarlitter.eu

Събитието беше организирано от Фондация „Виа Понтика“ и Община Бургас по проект “Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – BSB552 “RedMarLitter”, изпълняван по Програма „Черноморски басейн 2014-2020 г.“

Skip to content